Câu hỏi:

22/02/2014 307

Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X bằng một lượng NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y; sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá tiị của m là

Trả lời:

Chọn đáp án A

1 saccarozơ + H2O H+ 1 glucozơ + 1 fructozơ.

1 glucozơ t°AgNO3/NH3 2 Ag

1 fructozơ t°AgNO3/NH32 Ag.

► 1 saccarozơ → 4 Ag

nsaccarozơ = 0,1 mol

m = 0,1 × 4 × 108 = 43,2(g)

Chú ý: Ag+ + Cl → AgCl↓ nhưng bị hòa tan trong NH3:

AgCl + NH3 → [Ag(NH3)2]Cl (phức tan)

kết tủa chỉ có Ag.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

Xem đáp án » 22/02/2014 14,812

Câu 2:

Nhóm gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam trong suốt là:

Xem đáp án » 22/02/2014 10,544

Câu 3:

Đồng phân của saccarozơ là:

Xem đáp án » 22/02/2014 5,609

Câu 4:

Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Xem đáp án » 22/02/2014 3,924

Câu 5:

Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án » 22/02/2014 3,692

Câu 6:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Xem đáp án » 22/02/2014 2,784

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »