Câu hỏi:

22/02/2014 536

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Trả lời:

Chọn đáp án D

X có phản ứng tráng bạc loại A.

X làm mất màu nước brom loại C.

X không bị thủy phân chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

Xem đáp án » 22/02/2014 14,491

Câu 2:

Nhóm gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam trong suốt là:

Xem đáp án » 22/02/2014 10,327

Câu 3:

Đồng phân của saccarozơ là:

Xem đáp án » 22/02/2014 5,478

Câu 4:

Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Xem đáp án » 22/02/2014 3,812

Câu 5:

Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án » 22/02/2014 3,596

Câu 6:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Xem đáp án » 22/02/2014 2,689

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »