Câu hỏi:

22/02/2014 294

Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozo và fructozo tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3. Đun nóng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị m là

Trả lời:

Chọn đáp án B

1C6H12O6 → 2Ag

m = 0,36 ÷ 2 × 180 = 32,4(g)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

Xem đáp án » 22/02/2014 14,718

Câu 2:

Nhóm gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam trong suốt là:

Xem đáp án » 22/02/2014 10,494

Câu 3:

Đồng phân của saccarozơ là:

Xem đáp án » 22/02/2014 5,566

Câu 4:

Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Xem đáp án » 22/02/2014 3,901

Câu 5:

Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án » 22/02/2014 3,661

Câu 6:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Xem đáp án » 22/02/2014 2,769

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »