Câu hỏi:

07/03/2022 432

She has two children to look afte, so she's looking for a ............ job in her neighborhood

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích:

- low-paid: lương thấp

- full-time: toàn thời gian

- part-time: bán thời gian

- skilled: lành nghề

Dịch: Cô ấy có 2 đứa con để chăm sóc vì vậy cô ấy đang tìm một công việc bán thời gian trong khu vực đang sống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I don't want to go to the party tonight.

Xem đáp án » 07/03/2022 991

Câu 2:

Where is your home village?

Xem đáp án » 07/03/2022 969

Câu 3:

Jeans have never been…….fashion because a lot of people are still fond of wearing them

Xem đáp án » 07/03/2022 772

Câu 4:

Millions of people have visit Disney World in Orlando, Florida, since it opened.

             A                     B                               C                                D

Xem đáp án » 07/03/2022 706

Câu 5:

My children are lucky ..................a chance tovisit the capital.

Xem đáp án » 07/03/2022 669

Câu 6:

Millions of Christmas cards ..................last month.

Xem đáp án » 07/03/2022 305

Bình luận


Bình luận