Câu hỏi:

07/03/2022 113

English, Tamil and Chinese are............spoken in Malaysia.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: bổ ngữ cho động từ cần trạng từ

Dịch: Tiếng Anh, Tamin và Trung Quốc được nói rộng rãi ở Malaysia.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I don't want to go to the party tonight.

Xem đáp án » 07/03/2022 748

Câu 2:

Where is your home village?

Xem đáp án » 07/03/2022 679

Câu 3:

Millions of people have visit Disney World in Orlando, Florida, since it opened.

             A                     B                               C                                D

Xem đáp án » 07/03/2022 573

Câu 4:

Jeans have never been…….fashion because a lot of people are still fond of wearing them

Xem đáp án » 07/03/2022 527

Câu 5:

My children are lucky ..................a chance tovisit the capital.

Xem đáp án » 07/03/2022 322

Câu 6:

She has two children to look afte, so she's looking for a ............ job in her neighborhood

Xem đáp án » 07/03/2022 296

Câu 7:

What kind of clothes do other people like to wear ?

Xem đáp án » 07/03/2022 205

Bình luận


Bình luận