Câu hỏi:

07/03/2022 56

The village is always clean – people often look (29)_______ it with great care.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích: look after: chăm sóc

Dịch: Ngôi làng thì luôn sạch – mọi người chăm sóc nó rất tốt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I don't want to go to the party tonight.

Xem đáp án » 07/03/2022 731

Câu 2:

Where is your home village?

Xem đáp án » 07/03/2022 671

Câu 3:

Millions of people have visit Disney World in Orlando, Florida, since it opened.

             A                     B                               C                                D

Xem đáp án » 07/03/2022 570

Câu 4:

Jeans have never been…….fashion because a lot of people are still fond of wearing them

Xem đáp án » 07/03/2022 523

Câu 5:

My children are lucky ..................a chance tovisit the capital.

Xem đáp án » 07/03/2022 312

Câu 6:

She has two children to look afte, so she's looking for a ............ job in her neighborhood

Xem đáp án » 07/03/2022 293

Câu 7:

What kind of clothes do other people like to wear ?

Xem đáp án » 07/03/2022 202

Bình luận


Bình luận