Câu hỏi:

07/03/2022 74

"Don't drive so fast" his mother said.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: tell sb (not) to do st: bảo ai (không) làm gì

Dịch: Mẹ anh ấy bảo anh ấy không được lái xe quá nhanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I don't want to go to the party tonight.

Xem đáp án » 07/03/2022 749

Câu 2:

Where is your home village?

Xem đáp án » 07/03/2022 694

Câu 3:

Millions of people have visit Disney World in Orlando, Florida, since it opened.

             A                     B                               C                                D

Xem đáp án » 07/03/2022 573

Câu 4:

Jeans have never been…….fashion because a lot of people are still fond of wearing them

Xem đáp án » 07/03/2022 537

Câu 5:

My children are lucky ..................a chance tovisit the capital.

Xem đáp án » 07/03/2022 336

Câu 6:

She has two children to look afte, so she's looking for a ............ job in her neighborhood

Xem đáp án » 07/03/2022 297

Câu 7:

What kind of clothes do other people like to wear ?

Xem đáp án » 07/03/2022 206

Bình luận


Bình luận