Câu hỏi:

11/03/2022 67

Nhận xét tính chất và ý nghĩa cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dân quốc, tạo điều kiện cho nề kinh tế tư bản phát triển.

Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì nó không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống phong kiến..

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B

Cột A

 

Cột B

 

1. Năm 1863-1866

 

A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành đấu tranh vũ trang.

 

2. Năm 1896-1898

 

B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập

3. Năm 1884 -1913

 

C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính.

 

4. Năm 1905

 

D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.

 

 

E. Phong trào nông dân Yên Thế

 

Xem đáp án » 11/03/2022 126

Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 119

Câu 3:

Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 86

Câu 4:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 82

Câu 5:

Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX?

Xem đáp án » 11/03/2022 78

Câu 6:

Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 77

Câu 7:

Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì ?

Xem đáp án » 11/03/2022 72

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »