Câu hỏi:

23/03/2022 33

Thực hiện phép tính

a) 4x(5x – 2);

b) 7x(3x2– 6x + 2);

c) (x – 5)(x – 7) – x2.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

a) 4x(5x – 2) = 20x2– 8x

b) 7x(3x2– 6x + 2) = 21x3– 42x2+ 14x

c) (x – 5)(x – 7) – x2

= x2– 7x – 5x + 35 – x2

= – 12x + 35

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ tính độ dài AB.

Xem đáp án » 23/03/2022 65

Câu 2:

Cho ∆DEF vuông tại D. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của DE, DF, EF.

a) Chứng minh tứ giác MNFE là hình thang.

b) Chứng minh tứ giác DMPN là hình chữ nhật.

Xem đáp án » 23/03/2022 49

Câu 3:

Tìm x, biết

a) x(x – 6) – x2= 18;

b) 25x2– 64 = 0.

Xem đáp án » 23/03/2022 34

Câu 4:

Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 6x + 18;

b) 8x2y – 12xy2;

c) x2– 18x + 81;

d) x4y2+x4– 5y2– 5.

Xem đáp án » 23/03/2022 30

Bình luận


Bình luận