Câu hỏi:

12/05/2022 820

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến toàn cục là:

Xem đáp án » 12/05/2022 7,049

Câu 2:

Cấu trúc của hàm bao gồm:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,775

Câu 3:

Trong câu gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,678

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên biến a, b được gọi là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,617

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về print()?

Xem đáp án » 12/05/2022 1,269

Câu 6:

Tham số hình thức là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,168

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK