Câu hỏi:

12/05/2022 84

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc của hàm bao gồm:

Xem đáp án » 12/05/2022 151

Câu 2:

Tham số hình thức là:

Xem đáp án » 12/05/2022 96

Câu 3:

Biến toàn cục là:

Xem đáp án » 12/05/2022 65

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về print()?

Xem đáp án » 12/05/2022 40

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên biến a, b được gọi là:

Xem đáp án » 12/05/2022 32

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên s được gọi là:

Xem đáp án » 12/05/2022 24

Bình luận


Bình luận