Câu hỏi:

12/05/2022 397

Cấu trúc của hàm bao gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

 Cấu trúc chung của một hàm là

<phần đầu>

<phần thân>

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến toàn cục là:

Xem đáp án » 12/05/2022 986

Câu 2:

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên biến a, b được gọi là:

Xem đáp án » 12/05/2022 822

Câu 3:

Tham số hình thức là:

Xem đáp án » 12/05/2022 607

Câu 4:

Trong câu gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

Xem đáp án » 12/05/2022 456

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về print()?

Xem đáp án » 12/05/2022 373

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên s được gọi là:

Xem đáp án » 12/05/2022 359

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK