Câu hỏi:

12/05/2022 1,925

Trong câu gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Vì 90 là giá trị được truyền vào tham số hình thức nên được gọi là tham số thực sự.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến toàn cục là:

Xem đáp án » 12/05/2022 7,609

Câu 2:

Cấu trúc của hàm bao gồm:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,105

Câu 3:

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên biến a, b được gọi là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,895

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về print()?

Xem đáp án » 12/05/2022 1,500

Câu 5:

Tham số hình thức là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,459

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

Xem đáp án » 12/05/2022 997

Bình luận


Bình luận