Câu hỏi:

12/05/2022 1,613

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên biến a, b được gọi là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Vì biến a, b được khai báo ở chương trình chính.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến toàn cục là:

Xem đáp án » 12/05/2022 7,037

Câu 2:

Cấu trúc của hàm bao gồm:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,772

Câu 3:

Trong câu gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,676

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về print()?

Xem đáp án » 12/05/2022 1,265

Câu 5:

Tham số hình thức là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,166

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

Xem đáp án » 12/05/2022 818

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK