Câu hỏi:

12/05/2022 10

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1)

s=a1*b1

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Theo cấu trúc của định nghĩa hàm, cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có dấu :

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2022 54

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

Xem đáp án » 12/05/2022 50

Câu 3:

Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 46

Câu 4:

Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 37

Câu 5:

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

Xem đáp án » 12/05/2022 35

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=abs(a1-b1)

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

Xem đáp án » 12/05/2022 28

Câu 7:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=a1*b1

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 26

Bình luận


Bình luận