Câu hỏi:

12/05/2022 23

Kiểu tham số bất biến gồm các kiểu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Kiểu tham số bất biến gồm các kiểu: số nguyên, số thực, chuỗi và bộ (tuble): Các tham số có kiểu này khi được gửi cho hàm thì các tác động trong thân hàm lên chúng không làm thay đổi giá trị của chúng sau khi hàm kết thúc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2022 53

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

Xem đáp án » 12/05/2022 50

Câu 3:

Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 45

Câu 4:

Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 35

Câu 5:

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

Xem đáp án » 12/05/2022 34

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=abs(a1-b1)

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

Xem đáp án » 12/05/2022 27

Câu 7:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=a1*b1

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 26

Bình luận


Bình luận