Câu hỏi:

12/05/2022 770

Kiểu tham số bất biến gồm các kiểu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Kiểu tham số bất biến gồm các kiểu: số nguyên, số thực, chuỗi và bộ (tuble): Các tham số có kiểu này khi được gửi cho hàm thì các tác động trong thân hàm lên chúng không làm thay đổi giá trị của chúng sau khi hàm kết thúc.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

Xem đáp án » 12/05/2022 5,262

Câu 2:

Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,221

Câu 3:

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,862

Câu 4:

Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,423

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=abs(a1-b1)

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,300

Câu 6:

Cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,205

Câu 7:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1)

s=a1*b1

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 988

Bình luận


Bình luận