Câu hỏi:

12/05/2022 1,143

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

sqrt(x) là hàm toán học tính căn bậc hai nên thư viện cần khai báo là thư viện toán học math.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,941

Câu 2:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,042

Câu 3:

Module hỗ trợ việc tạo danh sách các tập tin từ việc tìm kiếm thư mục dùng ký tự thay thế (wildcard):

Xem đáp án » 12/05/2022 890

Câu 4:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 824

Câu 5:

Module cung cấp hàng loạt các hàm dùng cho việc giao tiếp với hệ điều hành:

Xem đáp án » 12/05/2022 661

Câu 6:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 614

Bình luận


Bình luận