Câu hỏi:

13/05/2022 35

Xác định kiểu và giá trị của các biểu thức sau:

a) “15 + 20 - 7”    

b) 32 > 45  

c) 13 != 8 + 5       

d) 1 == 2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a, số nguyên và giá trị 28.

b, kiểu bool trả về giá trị false

c, kiểu bool trả về giá trị false

d, kiểu bool trả về giá trị false

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận biết kiểu dữ liệu của biến

Chúng ta đã biết một số kiểu dữ liệu cơ bản như số nguyên, số thực và xâu kí tự. Trong Python có cách nào để nhận biết được kiểu dữ liệu của biến không?

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 2:

Vì sao khi nhập một số thực cần viết lệnh float(input())?

Xem đáp án » 13/05/2022 31

Câu 3:

Viết chương trình nhập ba số thực dương a, b, c và tính chu vi, diện tích của tam giác có độ dài các cạnh là a, b, c với a, b, c > 0 và thoả mãn bất đẳng thức tam giác.

    Gợi ý: Công thức Heron tính diện tích tam giác: S=p(pa)(pb)(pc) với p là nửa chu vi tam giác.

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 4:

Tìm hiểu chức năng của lệnh input()

Quan sát lệnh sau và trả lời các câu hỏi : Lệnh input ( ) cho phép nhập dữ liệu từ đâu? Giá trị được nhập sẽ là số hay xâu?

Tìm hiểu chức năng của lệnh input() Quan sát lệnh sau và trả lời các câu hỏi  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 28

Câu 5:

Nhập dữ liệu kiểu số nguyên hoặc số thực từ bàn phím

Dữ liệu nhập từ bàn phím bằng lệnh input() luôn là xâu kí tự nên muốn nhập dữ liệu đầu vào là số nguyên hay số thực thì phải làm thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 6:

Để tương tác với người sử dụng trong khi thực hiện chương trình, các ngôn ngữ lập trình có các câu lệnh để đưa dữ liệu ra màn hình hay nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Em đã biết Python có lệnh print() dùng để đưa dữ liệu ra màn hình. Để nhập dữ liệu từ bàn phím khi thực hiện chương trình, Python sử dụng câu lệnh input().

    Em dự đoán lệnh nhập dữ liệu input() có cú pháp và chức năng như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Bình luận


Bình luận