Câu hỏi:

13/05/2022 15

Giá bán cam tại siêu thị tính như sau: nếu khối lượng cam mua dưới 5kg thì giá bán là 12 000 đồng/kg, nếu khối lượng mua lớn hơn hoặc bằng 5kg thì giá bán là 10 000 đồng/kg. Viết chương trình nhập số lượng mua (tính theo kg) sau đó tính số tiền phải trả.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chương trình:

n=int(input("Nhập số lượng mua"))

if(n<5):

    t=n*12000

if(n>=5):

    t=n*10000

print("Số tiền phải trả là: ",t, " đồng")

Giá bán cam tại siêu thị tính như sau: nếu khối lượng cam mua dưới 5kg  (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc lệnh if trong Python

Cho trước số tự nhiên n (được gán hoặc nhập từ bàn phím). Đoạn chương trình như sau kiểm tra n > 0 thì thông báo “n là số lớn hơn 0”.

Cấu trúc lệnh if trong Python Cho trước số tự nhiên n (được gán hoặc nhập (ảnh 1)
Em có nhận xét gì về cấu trúc lệnh if? Sau <điều kiện> lệnh if có kí tự gì? Lệnh print() được viết như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 2:

Tìm một vài giá trị m, n thoả mãn các biểu thức sau:

a) 100%m == 0 and n%5 != 0

b) m%100 == 0 and m%400 != 0

c) n%3 == 0 or (n%3 !=0 and n%4 == 0)

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 3:

Mỗi biểu thức sau có giá trị True hay False?

a) 100%4 = 0                             

b) 111//5 != 20 or 20%3 != 0

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 4:

Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp các tình huống một việc được thực hiện hay không phụ thuộc vào một điều kiện. Ví dụ, em dự định sẽ đi chơi cùng bạn nếu ngày mai thời tiết đẹp, không mưa nhưng nếu trời mưa em sẽ ở nhà làm bài tập. Các tình huống như vậy trong lập trình gọi là rẽ nhánh. Em hãy điền thông tin ở tình huống trên vào vị trí <Điều kiện> và lệnh tương ứng trong sơ đồ cấu trúc rẽ nhanh ở Hình 19.1.

Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp các tình huống một việc được thực hiện hay (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 5:

Viết biểu thức lôgic ứng với mỗi câu sau:

a) Số x nằm trong khoảng (1; 10).

b) Số y nằm ngoài đoạn [1; 2]

c) Số z nằm trong đoạn [0; 1] hoặc [5; 10].

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 6:

Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 7:

Khái niệm biểu thức lôgic

Biểu thức nào sau đây có thể đưa vào vị trí <điều kiện> trong lệnh:

Nếu <điều kiện> thì <lệnh> của các ngôn ngữ lập trình bậc cao?

A. m, n = 1, 2       

B. a + b > 1          

C. a * b < a + b     

D. 12 + 15 > 2 * 13

Xem đáp án » 13/05/2022 16

Bình luận


Bình luận