Câu hỏi:

13/05/2022 36

Tìm hiểu vùng giá trị xác định bởi lệnh range()

Quan sát các lệnh for sau và so sánh kết quả in ra để biết vùng giá trị được xác định bởi lệnh range(). Lưu ý, lệnh print() có thêm tham số để in bộ dữ liệu theo hàng ngang

Tìm hiểu vùng giá trị xác định bởi lệnh range() Quan sát các lệnh for sau và so sánh  (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

range(3,10): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(0,15): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với giá trị n cho trước, so sánh giá trị S trong đoạn chương trình sau với tổng 1 + 2 + … + n.

Với giá trị n cho trước, so sánh giá trị S trong đoạn chương trình sau với tổng  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 73

Câu 2:

Làm quen với lệnh lặp for

Thực hiện đoạn chương trình sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python để tính tổng 0 + 1 + … + 9. Tổng này có giá trị bao nhiêu? Giải thích kết quả.

Làm quen với lệnh lặp for Thực hiện đoạn chương trình sau trong chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 60

Câu 3:

Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra kết quả S=1+12+...+1n

Xem đáp án » 13/05/2022 60

Câu 4:

Viết đoạn chương trình tính tích 1 × 2 × 3 ×…× n với n được nhập từ bàn phím

Xem đáp án » 13/05/2022 44

Câu 5:

Đoạn chương trình sau in ra kết quả gỉ?

Đoạn chương trình sau in ra kết quả gỉ? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 37

Câu 6:

Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra kết quả là tổng sau: S=13+23+...+n3

Xem đáp án » 13/05/2022 36

Bình luận


Bình luận