Câu hỏi:

13/05/2022 26

Cho trước dãy số A. Viết chương trình thực hiện công việc sau:

- Xoá đi một phần tử ở chính giữa dãy nếu số phần tử của dãy là số lẻ.

- Xoá đi hai phần tử ở chính giữa của dãy nếu số phần tử của dãy là số chẵn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

if(len(A)%2!=0):

    A.delete(A[len(A)//2])

else:

    A.delete(A[len(A)/2])

    A.delete(A[len(A)//2])

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nào thì lệnh A.append(1) và A. insert(0,1) có tác dụng giống nhau?

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 2:

Tìm hiểu một số lệnh làm việc với danh sách

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 3:

Trong bài trước chúng ta đã biết dùng lệnh append để thêm phần tử vào cuối một danh sách. Vậy Python có lệnh nào dùng để:

    - Xoá nhanh một danh sách

    - Chèn thêm một phần tử vào đầu hay giữa danh sách?

    - Kiểm tra một phần tử có nằm trong một danh sách không?

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 4:

Hãy giải thích ý nghĩa của từ khoá in trong câu lệnh sau:

Hãy giải thích ý nghĩa của từ khoá in trong câu lệnh sau: (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 19

Câu 5:

Cho dãy số [1,2,3,4,5,5]. Viết lệnh thực hiện:

a) Chèn số 1 vào ngay sau giá trị 1 của dãy

b) Chèn số 3 và số 4 vào danh sách để dãy có số 3 và số 4 liền nhau hai lần

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 6:

Viết chương trình nhập n từ bàn phím, tạo và in ra màn hình dãy số A bao gồm n số tự nhiên chẵn đầu tiên.

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Bình luận


Bình luận