Câu hỏi:

18/05/2022 23

Match the questions in column A with their answers in column B (Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời của chúng ở cột B)

Match the questions in column A with their answers in column B (Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời  (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. c

2. a

3. e

4. b

5. d

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ giúp tôi chụp ảnh chứ? – Được.

2. Cậu ấy đang tô trứng Phục sinh à? – Đúng vậy.

3. Họ ăn kẹo táo vào Halloween phải không? – Đúng.

4. Bạn có hào hứng về kỳ nghỉ không? – Không, tôi không.

5. Cô ấy có thể biểu diễn điệu múa dân gian Hà Lan không? – Không, cô ấy không thể.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Change the sentences into Yes/ No questions. (Thay đổi các câu thành câu hỏi Có / Không.)

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 2:

Fill in each blank with a correct

auxiliary verb or modal verb. (Điền vào mỗi chỗ trống với một động từ bổ trợ hoặc động từ bổ sung đúng.)

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 3:

Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. (Mark đang nói chuyện với Trang về Tết Trung thu. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của Trang dưới đây.)

Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 4:

GAME. Festival mystery (TRÒ CHƠI. Lễ hội bí ẩn)

Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes/ No questions to find out what the festival is. (Làm việc nhóm. Một học sinh nghĩ về một lễ hội mà anh / cô ấy thích. Các học sinh khác đặt câu hỏi Có / Không để tìm hiểu lễ hội là gì.)

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Bình luận


Bình luận