Câu hỏi:

18/05/2022 19

GAME. Festival mystery (TRÒ CHƠI. Lễ hội bí ẩn)

Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes/ No questions to find out what the festival is. (Làm việc nhóm. Một học sinh nghĩ về một lễ hội mà anh / cô ấy thích. Các học sinh khác đặt câu hỏi Có / Không để tìm hiểu lễ hội là gì.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A: Do many countries celebrate the festival?

B: Yes, they do.

C: Do children like the festival?

B: Yes, they do.

A: Do they paint eggs?

B: Yes, they do.

C: Is it Easter?

B: Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

A: Có nhiều quốc gia tổ chức lễ hội không?

B: Có.

C: Trẻ em có thích lễ hội không?

B: Có.

A: Họ có vẽ những quả trứng không?

B: Có.

C: Có phải là Lễ Phục sinh không?

B: Đúng vậy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Change the sentences into Yes/ No questions. (Thay đổi các câu thành câu hỏi Có / Không.)

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Câu 2:

Fill in each blank with a correct

auxiliary verb or modal verb. (Điền vào mỗi chỗ trống với một động từ bổ trợ hoặc động từ bổ sung đúng.)

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Câu 3:

Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. (Mark đang nói chuyện với Trang về Tết Trung thu. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của Trang dưới đây.)

Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 21

Câu 4:

Match the questions in column A with their answers in column B (Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời của chúng ở cột B)

Match the questions in column A with their answers in column B (Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời  (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Bình luận


Bình luận