Câu hỏi:

18/05/2022 22

Match the word from the email in 1 with its meaning (Ghép từ trong email phần 1 với nghĩa của nó)

Match the word from the email in 1 with its meaning (Ghép từ trong email phần 1 với nghĩa của nó) (ảnh 1)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Skills 1 có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. b

2. d

3. a

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. tụ tập = gặp nhau

2. đặc sắc, đặc trưng = cho thấy một cái gì đó là phần quan trọng nhất

3. sinh đôi = 2 đứa trẻ được sinh cùng mẹ và cùng lúc

4. màn trình diễn = hành động giải trí cho người khác bằng cách ca hát, nhảy múa và chơi nhạc ...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the email again. Complete each sentence with no more than TWO words. (Đọc lại email. Hoàn thành mỗi câu với không quá HAI từ.)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Câu 2:

Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival? (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ sự kiện nào diễn ra tại Lễ hội Ngày sinh đôi?)

Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival?  (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 13

Câu 3:

Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về một lễ hội mà bạn và bạn của bạn đã tham gia, sử dụng các câu hỏi bài 4 như gợi ý. Kể cho cả lớp nghe về lễ hội mà bạn của bạn đã tham gia.)

Xem đáp án » 18/05/2022 13

Câu 4:

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời về lễ hội mà ai đó đã tham gia)

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời  (ảnh 1)

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời  (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 11

Bình luận


Bình luận