Câu hỏi:

18/05/2022 17

Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về một lễ hội mà bạn và bạn của bạn đã tham gia, sử dụng các câu hỏi bài 4 như gợi ý. Kể cho cả lớp nghe về lễ hội mà bạn của bạn đã tham gia.)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Skills 1 có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- What festival did you join?

- I joined Mid-Autumn Festival.

- Where and when did you join it?

- I joined the festival in the middle of the eighth lunar month in my hometown.

- Why do people celebrate it?

- It’s a chance for people to gather.

- What did you do there?

- I watched lion dances and ate moon cakes.

- Did you like the festival? Why or why not?

- Yes, I liked the festival much because it was funny and meaningful.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn đã tham gia lễ hội nào?

- Tôi đã tham gia Tết Trung thu.

- Bạn đã tham gia nó ở đâu và khi nào?

- Tôi tham gia lễ hội vào giữa tháng tám âm lịch ở quê tôi.

- Tại sao người ta ăn mừng nó?

- Đó là cơ hội để mọi người tụ tập.

- Bạn đã làm gì ở đó?

- Tôi đã xem múa lân và ăn bánh trung thu.

- Bạn có thích lễ hội không? Tại sao hoặc tại sao không?

- Có, tôi rất thích lễ hội vì nó rất vui và ý nghĩa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Match the word from the email in 1 with its meaning (Ghép từ trong email phần 1 với nghĩa của nó)

Match the word from the email in 1 with its meaning (Ghép từ trong email phần 1 với nghĩa của nó) (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 23

Câu 2:

Read the email again. Complete each sentence with no more than TWO words. (Đọc lại email. Hoàn thành mỗi câu với không quá HAI từ.)

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Câu 3:

Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival? (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ sự kiện nào diễn ra tại Lễ hội Ngày sinh đôi?)

Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival?  (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 14

Câu 4:

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời về lễ hội mà ai đó đã tham gia)

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời  (ảnh 1)

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời  (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 12

Bình luận


Bình luận