Câu hỏi:

18/05/2022 15

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vào con vật bên dưới. Thảo luận các câu hỏi sau đây với một đối tác)

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vào con vật bên dưới (ảnh 1)

1. What is it?

2. What festival is it a part of?

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Skills 2 có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. It’s a turkey.

2. Thanksgiving.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là gì? - Đó là một con gà tây.

2. Lễ hội là một phần của lễ hội nào? - Lễ tạ ơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe lại và quyết định xem các câu đó đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 2:

Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. (Hãy nghĩ về một lễ hội mà gia đình bạn thường tổ chức. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của bạn.)
 
Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 21

Câu 3:

Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội. Sử dụng các ghi chú bài 4.)

Xem đáp án » 18/05/2022 21

Câu 4:

Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. (Bây giờ hãy nghe Mark kể về cách gia đình cậu ấy tổ chức một lễ hội. Kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Xem đáp án » 18/05/2022 15

Bình luận


Bình luận