Câu hỏi:

18/05/2022 55

Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội. Sử dụng các ghi chú bài 4.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dear Mark,

How are you? I’m going to tell you about Mid Autumn Festival. It takes place in the middle of the eighth lunar month. My family and I often eat moon cakes, autumn fruits and watch lion dances. I like the festival very much because it was funny and meaningful.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Linh

Hướng dẫn dịch:

Mark yêu mến,

Bạn khỏe không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe về Tết Trung thu. Diễn ra vào trung tuần tháng 8 âm lịch. Tôi và gia đình thường ăn bánh trung thu, hoa quả mùa thu và xem múa lân. Tôi rất thích lễ hội vì nó rất vui và ý nghĩa.

Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn có thể tham gia lễ hội với chúng tôi.

Vui vẻ,

Linh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe lại và quyết định xem các câu đó đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 18/05/2022 52

Câu 2:

Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. (Hãy nghĩ về một lễ hội mà gia đình bạn thường tổ chức. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của bạn.)
 
Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 3:

Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. (Bây giờ hãy nghe Mark kể về cách gia đình cậu ấy tổ chức một lễ hội. Kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Xem đáp án » 18/05/2022 22

Câu 4:

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vào con vật bên dưới. Thảo luận các câu hỏi sau đây với một đối tác)

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vào con vật bên dưới (ảnh 1)

1. What is it?

2. What festival is it a part of?

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Bình luận


Bình luận