Câu hỏi:

18/05/2022 19

Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. (Hãy nghĩ về một lễ hội mà gia đình bạn thường tổ chức. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của bạn.)
 
Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers (ảnh 1)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Skills 2 có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

What festival is it? – Mid Autumn Festival.

What food does your family eat? – Moon cakes, autumn fruits.

When do you celebrate it? – In the middle of the eighth lunar month.

What activities does your family do? – Watch lion dances and eat mooncakes.

Do you like the festival? Why or why not? - Yes, it was funny and meaningful.

Hướng dẫn dịch:

Đó là lễ hội gì? - Lễ hội trung thu.

Gia đình bạn ăn món gì? - Bánh trung thu, hoa quả mùa thu.

Khi nào bạn ăn mừng nó? - Vào giữa tháng 8 âm lịch.

Gia đình bạn làm những hoạt động gì? - Xem múa lân và ăn bánh trung thu.

Bạn có thích lễ hội không? Tại sao hoặc tại sao không? - Có, thật là vui và ý nghĩa.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe lại và quyết định xem các câu đó đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 2:

Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. (Bây giờ hãy nghe Mark kể về cách gia đình cậu ấy tổ chức một lễ hội. Kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Xem đáp án » 18/05/2022 14

Câu 3:

Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội. Sử dụng các ghi chú bài 4.)

Xem đáp án » 18/05/2022 13

Câu 4:

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vào con vật bên dưới. Thảo luận các câu hỏi sau đây với một đối tác)

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vào con vật bên dưới (ảnh 1)

1. What is it?

2. What festival is it a part of?

Xem đáp án » 18/05/2022 11

Bình luận


Bình luận