Câu hỏi:

18/05/2022 23

Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. (Bây giờ hãy nghe Mark kể về cách gia đình cậu ấy tổ chức một lễ hội. Kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hello everyone. I'm Mark. Today I'm going to talk about Thanksgiving, or Turkey Day. It's a national holiday. People from Canada and the USA celebrate it every year to be thankful for successful harvests. In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November. We usually prepare a feast for family and friends. Both adults and children take part in the food preparation. Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread. After the meal, we play board games together. My family usually takes this opportunity to help others. My parents volunteer to cook and serve food to homeless people. My sister and I read books to old people in a nursing home near our house.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Tôi là Mark. Hôm nay tôi sẽ nói về Lễ Tạ ơn, hay Ngày Gà tây. Đó là một ngày lễ quốc gia. Người dân từ Canada và Hoa Kỳ tổ chức lễ hội này hàng năm để biết ơn những vụ thu hoạch thành công. Tại Hoa Kỳ, chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng Mười Một. Chúng tôi thường chuẩn bị một bữa tiệc cho gia đình và bạn bè. Cả người lớn và trẻ em đều tham gia vào việc chuẩn bị thức ăn. Một số đồ ăn truyền thống là gà tây, khoai lang và bánh mì ngô. Sau bữa ăn, chúng tôi chơi board game cùng nhau. Gia đình tôi thường tận dụng cơ hội này để giúp đỡ người khác. Cha mẹ tôi tình nguyện nấu ăn và phục vụ đồ ăn cho những người vô gia cư. Tôi và chị gái đọc sách cho người già trong viện dưỡng lão gần nhà.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội. Sử dụng các ghi chú bài 4.)

Xem đáp án » 18/05/2022 55

Câu 2:

Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe lại và quyết định xem các câu đó đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 18/05/2022 52

Câu 3:

Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. (Hãy nghĩ về một lễ hội mà gia đình bạn thường tổ chức. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của bạn.)
 
Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 4:

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vào con vật bên dưới. Thảo luận các câu hỏi sau đây với một đối tác)

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vào con vật bên dưới (ảnh 1)

1. What is it?

2. What festival is it a part of?

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Bình luận


Bình luận