Câu hỏi:

25/05/2022 24

Văn bản này được chia làm mấy phần?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Văn bản được chia làm 4 phần- Phần 1 (2 đoạn đầu)- Phần 2 (Sự thách thức)- Phần 3 (Cơ hội)- Phần 4 (Nhiệm vụ)

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em do Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 25/05/2022 31

Câu 2:

Bản tuyên bố nói đến vấn đề nào trong đời sống xã hội?

Xem đáp án » 25/05/2022 20

Câu 3:

Nhận định nào nói đúng nhất về văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em?

Xem đáp án » 25/05/2022 18

Câu 4:

Những nhiệm vụ được đặt ra trong bản tuyên bố này?

Xem đáp án » 25/05/2022 16

Câu 5:

Bản tuyên bố đọc tại Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em diễn ra năm bao nhiêu

Xem đáp án » 25/05/2022 15

Câu 6:

Những vấn đề bản tuyên bố đề ra trong bản tuyên bố trực tiếp liên quan đến bối cảnh thế giới vào thời điểm nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 13

Bình luận


Bình luận