Thi Online Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em có đáp án

Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em có đáp án

  • 50 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Văn bản này được chia làm mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản được chia làm 4 phần- Phần 1 (2 đoạn đầu)- Phần 2 (Sự thách thức)- Phần 3 (Cơ hội)- Phần 4 (Nhiệm vụ)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Bản tuyên bố đọc tại Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em diễn ra năm bao nhiêu

Xem đáp án

Văn bản được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Ooc ngày 30/9/1990.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em do Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Văn bản được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Bản tuyên bố nói đến vấn đề nào trong đời sống xã hội?

Xem đáp án

Bản Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30/09/1990 đã khẳng định điều ấy và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, phát triển trẻ em, vì tương lai của toàn nhân loại.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nhận định nào nói đúng nhất về văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em?

Xem đáp án

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là văn bản nhật dụng.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận