Câu hỏi:

25/05/2022 20

Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố nêu lên thực tế của trẻ em trên thế giới ra sao?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những thách thức cho sự phát triển của nhiều trẻ em trên thế giới:+ Trở thành những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâmlược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài

+ Phải sống trong thảm họa đói nghèo, khủng hoảng kinh tế+ Tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, môi trường xuống cấp...+ Rất nhiều trẻ em phải bỏ mạng mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.Phần in đậm trong đoạn văn nói về nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 44

Câu 2:

Ở phần “Nhiệm vụ” bản tuyên bố nêu nhiều điểm mà quốc gia, cộng đồng quốc tế phải nỗ lực phối hợp hành động?

Xem đáp án » 25/05/2022 25

Câu 3:

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.

Việc nhắc lại nhiều lần từ “phải” và “được” trong đoạn văn trên có tác dụng gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 23

Câu 4:

Ở phần “Cơ hội”, em nhận thấy có điều gì thuận lợi trong sự bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh hiện nay?

Xem đáp án » 25/05/2022 22

Câu 5:

Để thực hiện được nhiệm vụ, bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em đề cách thức hoạt động như thế nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 21

Câu 6:

Nhận định nào sau đây không phải là nhiệm vụ được đưa ra trong bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em?

Xem đáp án » 25/05/2022 20

Bình luận


Bình luận