Câu hỏi:

30/05/2022 9,116

It would be nice to work with _________ people who accept new ideas.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức về từ vựng

A. pig-headed /ˌpɪɡ ˈhedɪd/ (a): cứng đầu, không sẵn lòng thay đổi quan điểm

B. open-minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/ (a): cởi mở, sẵn lòng lắng nghe

C. strong-willed /ˌstrɔːŋ ˈwɪld/ (a): quyết tâm mãnh liệt

D. single-handed /ˌsɪŋɡl ˈhændɪd/ (a): tự mình làm, không ai giúp đỡ

Tạm dịch: Sẽ rất tuyệt nếu được làm việc với những người cởi mở, những người biết ghi nhận những ý tưởng mới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Despite the initial _________ result, they decided to go on with the proposed scheme.

Xem đáp án » 30/05/2022 33,194

Câu 2:

Regular radio broadcasting to inform and entertain the general public started in _______ 1920s.

Xem đáp án » 30/05/2022 27,010

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 19. All the condition seemed optimal: the congenial company, the wonderful weather, the historic venue.

Xem đáp án » 30/05/2022 13,551

Câu 4:

When my boyfriend found a fly in his drink, he started to create a scene. Oh, honey, please don't make a ______ with it.

Xem đáp án » 30/05/2022 13,062

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 21. In some countries, so few students are accepted by the universities that admission is almost a guarantee of a good job upon graduation.

Xem đáp án » 30/05/2022 11,247

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 28. If there is one thing that all the world's various cultures have been in common, it is marriage.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,262

Bình luận


Bình luận