Câu hỏi:

30/05/2022 13,432

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 19. All the condition seemed optimal: the congenial company, the wonderful weather, the historic venue.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Từ đồng nghĩa- kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Tất cả các điều kiện dường như tối ưu: công ty mến khách, thời tiết tuyệt vời, địa điểm lịch sử.

=> congenial /kənˈdʒiːniəl/ (a): dễ chịu, dễ mến

Xét các đáp án:

A. hospitable /hɑːˈspɪtəbl/ (a): mến khách, thân thiện

B. difficult (a): khó khăn

C. advanced /ədˈvænst/ (a): tiến bộ, hiện đại

D. complex /ˈkɑːmpleks/ (a): phức tạp

=> Do đó: congenial ~ hospitable

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Despite the initial _________ result, they decided to go on with the proposed scheme.

Xem đáp án » 30/05/2022 33,035

Câu 2:

Regular radio broadcasting to inform and entertain the general public started in _______ 1920s.

Xem đáp án » 30/05/2022 26,676

Câu 3:

When my boyfriend found a fly in his drink, he started to create a scene. Oh, honey, please don't make a ______ with it.

Xem đáp án » 30/05/2022 12,989

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 21. In some countries, so few students are accepted by the universities that admission is almost a guarantee of a good job upon graduation.

Xem đáp án » 30/05/2022 11,170

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 28. If there is one thing that all the world's various cultures have been in common, it is marriage.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,194

Câu 6:

It would be nice to work with _________ people who accept new ideas.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,068

Bình luận


Bình luận