Câu hỏi:

30/05/2022 11,247

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 21. In some countries, so few students are accepted by the universities that admission is almost a guarantee of a good job upon graduation.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Từ trái nghĩa- kiến thức về thành ngữ

Tạm dịch: Ở một số quốc gia, rất ít sinh viên được các trường đại học chấp nhận mà việc nhập học gần như là một sự đảm bảo cho một công việc tốt khi tốt nghiệp.

=> guarantee /ˌɡærənˈtiː/ (n): lời cam kết, đảm bảo

Xét các đáp án:

A. promise (n): lời hứa

B. uncertainty /əˈʃʊərəns/ (n): tính không chắc chắn

C. assurance /ʌnˈsɜːrtnti/ (n): lời cam kết, hứa hẹn

D. pledge /pledʒ/ (n): lời cam kết, lời nguyện

=> Do đó: a guarantee >< an uncertainty

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Despite the initial _________ result, they decided to go on with the proposed scheme.

Xem đáp án » 30/05/2022 33,194

Câu 2:

Regular radio broadcasting to inform and entertain the general public started in _______ 1920s.

Xem đáp án » 30/05/2022 27,004

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 19. All the condition seemed optimal: the congenial company, the wonderful weather, the historic venue.

Xem đáp án » 30/05/2022 13,549

Câu 4:

When my boyfriend found a fly in his drink, he started to create a scene. Oh, honey, please don't make a ______ with it.

Xem đáp án » 30/05/2022 13,062

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 28. If there is one thing that all the world's various cultures have been in common, it is marriage.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,261

Câu 6:

It would be nice to work with _________ people who accept new ideas.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,115

Bình luận


Bình luận