Câu hỏi:

30/05/2022 13,063

When my boyfriend found a fly in his drink, he started to create a scene. Oh, honey, please don't make a ______ with it.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Kiến thức về cụm từ cố định

+ Ta có cụm từ: Make/create a scene with sth: gây náo loạn nơi công cộng hoặc biểu lộ cảm xúc phấn khích; chuyện bé mà làm ầm ĩ lên, gây sự chú ý không cần thiết.

Tạm dịch: Khi bạn trai tôi tìm thấy một con ruồi trong đồ uống của mình, anh ta bắt đầu làm ầm ĩ lên. Ôi, anh yêu, làm ơn đừng gây náo loạn lên như vậy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Despite the initial _________ result, they decided to go on with the proposed scheme.

Xem đáp án » 30/05/2022 33,194

Câu 2:

Regular radio broadcasting to inform and entertain the general public started in _______ 1920s.

Xem đáp án » 30/05/2022 27,010

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 19. All the condition seemed optimal: the congenial company, the wonderful weather, the historic venue.

Xem đáp án » 30/05/2022 13,551

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 21. In some countries, so few students are accepted by the universities that admission is almost a guarantee of a good job upon graduation.

Xem đáp án » 30/05/2022 11,247

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 28. If there is one thing that all the world's various cultures have been in common, it is marriage.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,262

Câu 6:

It would be nice to work with _________ people who accept new ideas.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,116

Bình luận


Bình luận