Câu hỏi:

30/05/2022 33,035

Despite the initial _________ result, they decided to go on with the proposed scheme.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích:

Kiến thức về từ vựng:

A. courage (n): lòng dũng cảm

B. courageous (a): dũng cảm

C. discouraged (a): cảm thấy nhụt chí, mất tự tin (do ai/cái gì tác động vào) → tính từ đuôi -ed mô tả cảm xúc của người về sự vật/hiện tượng khác

D. discouraging (a): gây nhụt chí, mất tự tin → tính từ đuôi -ing diễn tả đặc điểm, tính chất của sự vật/hiện tượng hoặc tính cách con người

→ Ta dùng “discouraging” vì nó đang bổ ngữ cho danh từ chỉ vật “result”.

Dịch: Mặc dù kết quả gây nhụt chí ban đầu, nhưng họ vẫn quyết định tiếp tục với kế hoạch đã được đề xuất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Regular radio broadcasting to inform and entertain the general public started in _______ 1920s.

Xem đáp án » 30/05/2022 26,674

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 19. All the condition seemed optimal: the congenial company, the wonderful weather, the historic venue.

Xem đáp án » 30/05/2022 13,431

Câu 3:

When my boyfriend found a fly in his drink, he started to create a scene. Oh, honey, please don't make a ______ with it.

Xem đáp án » 30/05/2022 12,989

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 21. In some countries, so few students are accepted by the universities that admission is almost a guarantee of a good job upon graduation.

Xem đáp án » 30/05/2022 11,170

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 28. If there is one thing that all the world's various cultures have been in common, it is marriage.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,194

Câu 6:

It would be nice to work with _________ people who accept new ideas.

Xem đáp án » 30/05/2022 9,068

Bình luận


Bình luận