Câu hỏi:

21/07/2022 64

Con đường thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Thoát hơi nước qua cutin vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C4

Xem đáp án » 21/07/2022 329

Câu 2:

Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 154

Câu 3:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra trong các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 139

Câu 4:

Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục ở thực vật.

Xem đáp án » 21/07/2022 118

Câu 5:

Năng suất sinh học là

Xem đáp án » 21/07/2022 111

Câu 6:

Triệu chứng của cây khi thiếu nitơ là gì?

Xem đáp án » 21/07/2022 111

Câu 7:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Xem đáp án » 21/07/2022 107

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK