Câu hỏi:

26/07/2022 134

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh vì quyền sống của con người => đây là một trong những nội dung thể hiện tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám.

- Nội dung các đáp án A, B, C không phù hợp, vì:

+ Cách mạng tháng Tám lật đổ được chế độ phong kiến nhưng chưa xóa bỏ được tàn dư của chế độ cũ

+ Đấu tranh chống phát xít là cuộc đấu tranh của toàn thể nhân loại tiến bộ; mặt khác, ở thời điểm trước năm 1945, chỉ có Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa.

+ Cách mạng tháng Tám chưa giải quyết triệt để mâu thuẫn giai cấp trong xã hội Việt Nam (giai cấp địa chủ và quyền sở hữu ruộng đất phong kiến vẫn tồn tại sau cách mạng tháng Tám).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?.

Xem đáp án » 26/07/2022 4,110

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,874

Câu 3:

Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp

Xem đáp án » 26/07/2022 3,595

Câu 4:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,524

Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,451

Câu 6:

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,952

Câu 7:

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

Xem đáp án » 26/07/2022 2,364

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK