100 câu trắc nghiệm Ngữ âm nâng cao (P1)

  • 4025 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A, B, D phần gạch chân là âm câm. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /f/


Câu 3:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A, B, C phần gạch chân là âm câm. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /h/


Câu 4:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án A phần gạch chân là âm câm


Câu 5:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /i:/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận