100 câu trắc nghiệm Trọng âm nâng cao (P1)

  • 4004 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

A. confidence /ˈkɒnfɪdəns/    (n) sự tự tin

B. celebrate     /ˈselɪbreɪt/        (v) kỉ niệm     

C. effective     /ɪˈfektɪv/          (adj) hiệu quả

D. handicapped/ˈhændikæpt/ (adj) tật nguyền


Câu 2:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

A. pesticide /ˈpestɪsaɪd/  (n) thuốc trừ sâu  

B. maintenance /ˈmeɪntənəns/ (n) sự duy trì        

C. messenger /ˈmesɪndʒə(r)/ (n) lời nhắn, tin nhắn        

D. consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n) sự tiêu thụ


Câu 3:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

A. benefit /ˈbenɪfɪt/ (n) lợi ích 

B. badminton /ˈbædmɪntən/ (n) cầu lông   

C. beverage /ˈbevərɪdʒ/ (n) thức uống

D. ambition /æmˈbɪʃn/ (n) tham vọng


Câu 4:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

A. decorate /ˈdekəreɪt/ (v) trang trí            

B. delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj) ngon                 

C. decisive /dɪˈsaɪsɪv/ (adj) kiên quyết                 

D. construction /kənˈstrʌkʃn/ (n) sự xây dựng


Câu 5:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

A. business /ˈbɪznəs/ (n) kinh doanh          

B. embarrass /ɪmˈbærəs/ (v) làm lúng túng          

C. dominant /ˈdɒmɪnənt/ (adj) có ưu thế              

D. decorate /ˈdekəreɪt/ (v) trang trí


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tuấn Trần
22:45 - 03/06/2020

ad fix câu 18 P1 nhé