Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  • 4913 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình hiện đại hóa.       


Câu 2:

Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: B

Lời giải: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình công nghiệp hóa.


Câu 3:

Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: B

Lời giải: Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí.


Câu 4:

Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn với quá trình chuyển từ lao động cơ khí lên lao động dựa trên công cụ

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn với quá trình chuyển từ lao động cơ khí lên lao động dựa trên công cụ tự động hoá. 


Câu 5:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác dụng 

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: B 

Lời giải: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác dụng tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận