Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (Bài 3)

  • 16542 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất. Vậy đáp án đúng là tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.


Câu 2:

Trên thị trường mối quan hệ giữa giá cả và giá trị hàng hóa là?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì trên thị trường, giá cả của từng hàng hóa có thể cao hoặc thấp hơn giá trị hàng hóa hình thành trong sản xuất, do ảnh hưởng của cạnh tranh, cung cầu. Nhưng bao giờ giá cả hàng hóa cũng vận động xoay quanh trục giá trị hàng hóa hay xoay quanh trục thời gian lao động xã hội cần thiết. Vậy đáp án đúng là giá cả hàng hóa lên xuống xoay quanh trục giá trị.


Câu 3:

Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện trong?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 28 thì nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vậy đáp án đúng là sản xuất và lưu thông hàng hóa.


Câu 4:

Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả thị trường. Vậy đáp án đúng là giá cả thị trường.


Câu 5:

Một trong những mặt tích cực của quy luật giá trị là

  

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 30 thì quy luật giá trị mang lại mặt tích cực đó là:

- Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.

Vậy đáp án đúng là kích thích lực lượng sản xuất, năng suất lao động tăng.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

My Nguyen

Bình luận


Bình luận