Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường (Bài 2)

  • 16515 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK GDCD trang 15 thì giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau. Trên thị trường, người ta trao đổi các hàng hóa với nhau theo những tỉ lệ nhất định, về thực chất là trao đổi những lượng lao động hao phí bằng nhau ẩn chứa trong các hàng hóa đó. Vậy đáp án đúng là2m vải = 10kg thóc = 4 giờ.


Câu 2:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua

   

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD trang 15 thì giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi. Vậy đáp án đúng là giá trị trao đổi.


Câu 3:

Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì hàng hóa

   

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK GDCD trang 14 thì hàng hóa là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa. Vậy đáp án đúng là chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.


Câu 4:

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD trang 16 thì thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa là thời gian cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình, trong những điều kiện trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định. Vậy đáp án đúng là thời gian trung bình của xã hội.


Câu 5:

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo SGK GDCD trang 16 thì thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa. Vậy đáp án đúng là thời gian lao động xã hội cần thiết.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

My Nguyen

Bình luận


Bình luận