Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 1 có đáp án

  • 1602 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số gồm 7 trăm và 3 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số gồm 7 trăm và 3 đơn vị viết là: 703


Câu 2:

Số liền trước của số 300 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1 đơn vị.

300 – 1 = 299

Vậy số liền trước của số 300299.


Câu 3:

Tổng của 538 270 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+  538270¯         808


Câu 4:

Hình bên có:

Hình bên có:   A. 3 hình tứ giác B. 4 hình tứ giác C. 5 hình tứ giác D. 6 hình tứ giác (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình bên có:   A. 3 hình tứ giác B. 4 hình tứ giác C. 5 hình tứ giác D. 6 hình tứ giác (ảnh 2)

Hình bên có 5 hình tứ giác gồm:

Hình (1 + 2); hình (1 + 2 + 3); hình (1 + 2 + 3 + 4); hình (2 + 3 + 4); hình (3 + 4).


Câu 5:

Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+  134572¯        706                829    72¯         757

+  605    78¯         683                    720180¯         540

So sánh các kết quả vừa tính được: 540 < 683 < 706 < 757

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là: 829 – 72


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận