Bài tập Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa cực hay có đáp án (GDCD 11)

  • 10607 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ xã hội

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ xã hội chiếm hữu nô lệ tương ứng với đó là kiểu nhà nước chủ nô.

 


Câu 2:

Trong sự phát triển của xã hội loài người, kiểu nhà nước nào dưới đây xuất hiện sớm nhất trong lịch sử?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trong sự phát triển của xã hội loài người, kiểu nhà nước chủ nô xuất hiện sớm nhất trong lịch sử.


Câu 3:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân.


Câu 4:

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.


Câu 5:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Huỳnh Hương

Bình luận


Bình luận