THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯÒNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC CÓ ĐÁP ÁN

  • 4403 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là thành phần kinh tế.


Câu 2:

Ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải:

Ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào sau: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.


Câu 3:

Kinh tế nhà nước có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí, các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế.


Câu 4:

Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là hợp tác xã.


Câu 5:

Kinh tế nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

2 năm trước

hien ngoc

Bình luận


Bình luận