Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing có đáp án

  • 1352 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: How/ often/ you/ go/ school?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: “How often”: Hỏi về số lần

Dịch: Bạn đến trường mấy lần một tuần?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Mai/ have/ oval face/ big/ blue/eyes.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Câu có chủ ngữ ngôi 3 số ít nên động từ chia là “has”

Dịch: Cô ấy có một khuôn mặt tròn và đôi mắt xanh to tròn.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: top/ our head/ our hair.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: On the top of sth: Ở trên của cái gì

Dịch: Ở trên đầu của chúng ta là tóc của chúng ta.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question : person/ can/ speak/ eat/ use/ mouth.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: By+ V_ing: Bằng…

Dịch: Một người có thể nói và ăn bằng việc sử dụng miệng.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question : end/ legs/ feet/./ Each foot/ have/ five/finger.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: At the end of sth: Ở cuối của…..

Dịch: Ở cuối của chân chúng ta là bàn chân. Mỗi bàn chân có năm ngón chân.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận