Bài tập Tuần 13: Có chí thì nên có đáp án

  • 624 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Người tìm đường lên các vì sao” trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 125 và trả lời các câu hỏi sau:

 Ngay từ nhỏ Xi-ôn-cốp-xki đã ước mơ điều gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Để bay theo những cánh chim Xi-ôn-cốp-xki đã làm gì?  

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Làm thế nào để Xi-ôn-cốp-xki có nhiều tiền mua sách và các dụng cụ thí nghiệm phục vụ việc nghiên cứu của mình?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nguyên nhân chính giúp Xi-ôn-cốp-xki là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận