Bài tập Tuần 3: Thương người như thể thương thân có đáp án

  • 593 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài "Thư thăm bạn" trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 26 và trả lời các câu hỏi sau:

Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Hoàn cảnh của gia đình bạn Hồng đáng thương như thế nào

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Nêu tác dụng của những dòng kết của bức thư:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Em hãy nêu ý nghĩa của bài “Thư thăm bạn”:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Tìm 1 từ có chứa tiếng cho sẵn và ghi vào ô trống:

tranh

chanh

trải

chải

trổ

trỗ

chẻ

chẽ

mẫu: tranh giành

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem đáp án

tranh

chanh

trải

chải

trổ

trỗ

chẻ

chẽ

mẫu: tranh giành

quả chanh

trải rộng

chải tóc

trổ bông

lúa trỗ

chẻ lạt

chặt chẽ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận