Bài tập Tuần 4: Măng mọc thẳng

  • 511 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Ý nghĩa câu chuyện trên là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận